ОФЕРТА
про укладення публічного договору

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця оферта є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю
“УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АПОСТИЛЮ ТА ПЕРЕКЛАДУ” (далі – Виконавець) необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб у відповідності до
ст. 633, 641, 901 Цивільного кодексу України за допомогою засобів мережі Інтернет або засобами телефонного зв’язку укласти публічний договір про надання послуг з перекладу та інших суміжних послуг (далі – договір).

 • З цією метою Виконавець розміщує оферту на сайті Компанії https://www.ucoat.com.ua/
 • Пропозиція укласти договір вважається прийнятою (акцептованою) Клієнтом в повному обсязі та безумовно, беззастережно в момент замовлення послуг на умовах цього Договору.
 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 • Наведені нижче терміни для цілей цього Договору мають наступні значення:

«Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку послуг, що пропонуються на сайті Компанії.

«Клієнт» – фізична та/або юридична особа, споживачі послуг, що надаються Виконавцем;

«Компанія» – Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АПОСТИЛЮ ТА ПЕРЕКЛАДУ” (ідентифікаційний код юридичної особи 42502245), партнери та наймані працівники що пропонують послуги, представлені на сайті Компанії.

«Послуга» – це дії Виконавця, результати яких споживаються Клієнтом, в процесі їх виконання.

«Сайт Компанії» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.ucoat.com.ua/, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта про послуги, що ним надаються Компанією.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • На умовах цього договору Виконавець зобов’язується відповідно до Замовлення Клієнта надати йому за плату послуги з перекладу та/або інші суміжні послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.
  • Виконавець надає такі види Послуг:
   • Переклад на іноземні мови/з іноземних мов на українську документів Клієнта;
   • Посередництво при проставленні Апостилю на документах Клієнта;
   • Посередництво при легалізації документів Клієнта;
   • Посередництво при нострифікації документів Клієнта;
   • Посередництво при отриманні Довідки про відсутність судимості для Клієнта;
  • Для надання послуг за цим договором, Виконавець визначає свого представника та може залучати сторонні організації, залишаючись при цьому відповідальним перед Клієнтом за якість наданих послуг.
 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
  • Клієнт може оформити замовлення будь-яким з перелічених способів:
   • через сайт Компанії шляхом натискання активної кнопки «Сделать заказ»;
   • за будь-яким з номерів телефонів, за яким здійснюється рекламування послуг.
  • Термін опрацювання замовлення Клієнта – до 19:00 год дня, в якому оформлено замовлення.
 2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
  • Клієнт оплачує послуги готівкою або здійснює безготівковий переказ за допомогою платіжної системи сайту Компанії в такому порядку:
 • Клієнтом здійснюється попередня (авансова) оплата в розмірі 50% загальної вартості замовлених послуг після погодження Замовлення та його вартості;
 • Клієнтом здійснюється залишкова оплата в розмірі 50% загальної вартості замовлених послуг після виконання Замовлення;
  • Оплата Клієнтом замовлення вважається одночасним фактичним прийняттям наданих послуг, підтверджує відсутність зауважень до якості та кількості наданих послуг.
 1. ТЕРМІН І УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
  • Виконання замовлення здійснюється силами та засобами Компанії в погоджені із Клієнтом терміни.
 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Виконавець зобов’язаний:
   • Виконати замовлення Клієнта у відповідності до обраних послуг на сайті Компанії та оформленого Замовлення;
   • Надати послуги якісно та у термін, погоджений із Клієнтом.
  • Виконавець має право:
   • В односторонньому порядку відмовитися від надання послуг за цим Договором в разі, якщо Клієнт наполягає на виконанні послуг, що не передбачені цим Договором, та/або Клієнт звернувся з проханням, виконання якого може порушити законодавство України.
  • Клієнт зобов’язаний:
   • Своєчасно прийняти замовлені за цим Договором послуги та оплатити їх в повному обсязі.
  • Клієнт має право:
   • Оформити замовлення на сайті Компанії та/або засобами телефонного зв’язку;
   • Вимагати від Виконавця надання послуг відповідно до умов цього Договору;
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та діючим законодавством України.
  • Виконавець не несе відповідальності за:
   • зміст та правдивість інформації, що надана Клієнтом при оформленні замовлення;
   • затримку в наданні послуг, яка відбувається з причин, що не залежать від Виконавця;
   • протиправні дії Клієнта;.
  • В разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються обставини, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторона не могла передбачити або попередити у розумний спосіб.
  • Сторони докладають максимум зусиль для розв’язання будь-яких непорозумінь виключно шляхом ділових переговорів.
 2. СПОРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • У разі незгоди Клієнта із якістю наданих послуг, Клієнт направляє претензію Компанії будь-яким зручним способом (електронна адреса, поштова адреса Компанії, звернення телефоном тощо).
  • Уповноважений представник Компанії розглядає претензію та доручає усунення зауважень своєму представнику, за можливості – протягом дня, в якому отримано претензію.
  • Всі розбіжності, які виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, зокрема, внаслідок невиконання або неналежного виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Клієнтом.
  • Якщо шляхом проведення попередніх переговорів взаємної згоди не досягнуто, ці розбіжності передаються на вирішення в установленому чинним законодавством порядку до суду за місцем знаходження Виконавця.
 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННИХ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  • Шляхом оформлення Замовлення у будь-який спосіб, Клієнт надає свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних».
  • Інформація, що надається Клієнтом, є конфіденційною. Компанія використовує інформацію про Клієнта виключно з метою виконання Замовлення, надання послуг за цим Договором, направлення повідомлень Клієнтові.
 1. ІНШІ УМОВИ
  • Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір за умови попередньої його публікації на сайті Компанії.
  • Використання сайту Компанії для попереднього перегляду послуг, а також оформлення Замовлення у будь-який спосіб, передбачений цим Договором, є безкоштовним.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення замовлення Клієнтом у будь-який спосіб, передбачений цим Договором та діє до повного виконання сторонами своїх обов’язків.
  • Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі якщо одна із Сторін не виконує зобов’язання за Договором, та в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
 2. РЕКВІЗИТИ:

ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АПОСТИЛЮ ТА ПЕРЕКЛАДУ”

Місцезнаходження юридичної особи: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21, ЛІТЕРА “А”, офіс 107

Фактична (поштова) адреса:

02000, м.Київ, вул.Михайлівська, 17/2, офіс 22

Ідентифікаційний код юридичної особи 42502245

р/р 26001052101898, відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 320649